Birgo

MRT
16
ÖĞRETİM SÜRECİNDE KULLANILABİLECEK ÖĞRENME İLKELERİ

ÖĞRETİM SÜRECİNDE KULLANILABİLECEK ÖĞRENME İLKELERİ

Öğrenciler birbirlerinden bazı açılardan farklılaşırlar ve bu farklılıklar eğitimi etkiler.Öğrencinin güdülenmişlik düzeyinin yüksek olması, öğrenme birimine ilgi,ihtiyaç duyması,değer vermesi,öğrenmede bir amacının olması öğrenebileceğine ilişkin özgüveni, öğrencinin eğitim durumuna dikkatini yöneltmesini ve öğrenme etkinliğini sürdürmesini sağlar.Bu durumun sonucunda da öğrencinin gerek öğrenme, gerekse hatırlama düzeyi yükselir.


Güdü, davranışa enerji ve yön veren güçtür; bu güç organizmayı etkileyerek bir amaç için harekete geçemeye sevk eder.Güdü,istekleri, arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır.Dışsal güdü, yüksek not alan bir öğrencinin öğretmeni tarafından övülerek pekiştirilmesi gibi bireyin dışından gelen etkileri içerir.İçsel güdü ise, bireyin içinde var olan ihtiyaçlarına yönelik tepkilerdir.Merak, bilme ihtiyacı,yeterli olma isteği,gelişme arzusu içsel güdülerin örnekleridir.Güdü organizmayı belirli tepkilerde bulunmaya ve sonuç olarak bir şeyler öğrenmeye zorlamaktadır.Buna bağlı olarak güdülenme öğrenme için gerekli ön şartlardan biri olmaktadır. Davranışçı yaklaşım,öğrencilerin güdülenmesini yaptıkları olumlu şeyler karşısında pekiştirilmeleri ile bağlantılandırır,yani dışsal etkenler öğrencinin güdülenmesinde önemlidir.Bilişsel yaklaşım, davranışçıların aksine güdülenmede içsel faktörlerin önemine inanır.Bilişsel yaklaşımda birey,yeterli olma ve amaçlarını gerçekleştirme gibi içsel ihtiyaçların etkisi altındadır.Sosyal öğrenme kuramına göre ise birey ne tek başına içsel ne de tek başına dışsal uyarıcılardan etkilenmektedir, onlara göre güdülenme bu iki uyaranın bileşiminden oluşur.Sosyal öğrenme yaklaşımına göre, bireyin amacına ulaşma beklentisi,amacın birey için değeri ve bireyin yapılacak işe yönelik tepkisi güdülenmeyi etkileyen üç ana etkendir.Güdülenmeyi etkileyen kişisel etkenler;uyarılma,ihtiyaçlar,inançlar ve amaçlardır.

Öğrencinin yaşı, gelişim düzeyi, genel sağlık durumu, genel yeteneği, içinde yaşadığı sosyo-kültürel koşullar, onun öğrenmesini etkileyen faktörlerdir. Öğrencinin yeni öğreneceği ders, ünite,konu ile ilgili sahip olduğu ön öğrenmeleri yeni öğrenmeleri kolaylaştırır ya da öğrenmeyi mümkün kılar. Bazı yeni öğrenmeler, kendinden önce öğrenilmiş olan bilgiye dayalı olarak öğrenilir ve bu öğrenme birimi, bir sonraki öğrenme birimi için hazırlık oluşturur.Bir öğrenme biriminin öğrenilebilmesi için, gerekli olan önceki öğrenmelere önkoşul öğrenmeler adı verilir.Yeni öğrenmenin meydana gelmesi,önkoşul öğrenmenin gerçekleşmiş olmasına bağlı ise bu öğrenmeye mümkün kılıcı önkoşul öğrenme adı verilir. Önkoşul öğrenmelerin bir kısmı mümkün kılıcı değil kolaylaştırıcı niteliktedir.Ön öğrenmeleri ne derecede sınırlı ise, yeni öğrenmeleri de o derecede zorlaşır ve sınırlı kalır ön öğrenmelere sahip olan bir öğrenci, ünitede öğreneceği davranışları nasıl öğrenebileceğine ilişkin yürütücü biliş bilgisini de geliştirir.Çünkü önceki öğrenme yaşantılarına dayalı olarak hangi durumda hangi öğrenme stratejisinin uygun olduğuna ilişkin yürütücü biliş şemasını oluşturmuştur.

Hedef ve hedef davranışlar belirlendikten sonra öğrencilerin sahip oldukları bilişsel,psiko-motor ve duyuşsal ön öğrenmeler belirlenmelidir.Öğretimin içeriği öğrencinin beklentilerine, amaçlarına uygun ise öğrencinin etkin katılımı dolayısıyla da öğrenme düzeyi yükselir.Hedef ve davranışların kazandırılmasında bir araç olan içerik, öğrencilerin, kazandırılacak hedef davranışların ve konu alanının özellikleri dikkate alınarak örgütlenmelidir. Bir içerik, hedef davranışlarla tutarlı,çağdaş bilimsel, sanatsal ve felsefi bilgiyle donanmış, öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve birbirinin önkoşulu, bilinenden bilinmeyene, kendi içinde mantıklı olacak şekilde düzenlenmelidir.İçerik planlamanın boyutları:Kapsam boyutu:işlenecek konunun veya gerçekleştirilecek öğretim etkinliğinin genişliği ve derinliği kastedilmektedir. Hedef davranış düzeyi,sınırlama ve basamaklar göz önüne alınmalıdır.Bütünlük boyutu: tasarlanan öğretim etkinliği ile öğrencilere kazandırılması düşünülen bütün bilgilerin ve deneyimlerin birbirleriyle ilişkilendirilmesidir.Sıra boyutu: öğrencilerin konuyu veya içeriği hangi düzende ele alacaklarının kararlaştırılması kastedilmektedir.Süreklilik boyutu: bir öğretim etkinliğinin kendinden bir önceki ve bir sonraki öğretim etkinliği ile bağlantılı olması kastedilir.Denge boyutu: bir öğretim etkinliğinin çeşitli önemli öğeleri arasında vurgulanış ve işleniş açışından dengeli olması kastedilir.İçerik planlama ilkeleri: Bireye görelik ilkesi: birey bütün öğretim etkinliklerinin merkezinde yer alır. Sınıftaki öğrencilerin gelişim özellikleri, ilgileri, ihtiyaçları ve yetenekleri göz önünde bulundurulmalıdır.Hayatilik ilkesi: öğrenciler gerçek hayatta kullanabilecekleri bilgi ve becerilerle donatılmalıdır. Ders konuları ile güncel olaylar arasında bağ kurulmalıdır. Yakından uzağa ilkesi: öğretim etkinlikleri bireyin içinde yaşadığı çevreyle ilgili (ekolojik ),sosyal ve kültürel çevrenin özelliklerinden başlanmalı ve buna bağlı olarak bu halka genişletilmelidir. Bilinenden bilinmeyene ilkesi: yeni bilgi ve becerilerin kazanılabilmesi için önceden aynı konuda edindiği bilgi ve becerilerin üzerine inşa edilmesi gerekir. Somuttan soyuta ilkesi: özellikle öğrencilerin içinde bulundukları yaş dilimine bağlı olarak, eğitim bireylerin beş duyu organları yoluyla öğrendiklerinden başlamalı daha sonra soyut kavramlara geçilmelidir.
Açıklık ilkesi: öğrenme-öğretme sürecinde işlenen konular ile verilen örnekler öğrenciler tarafından kolayca kavranabilecek şekilde açık, net ve anlaşılır olmalıdır.


Ekonomiklik ilkesi: planlanan her öğretim etkinliği mümkün olabilecek en az maliyet, zaman, emek ve enerji harcanarak yapılabilmelidir. Anlamlı bir şekilde öğrenilen bilgi, anlamsız olarak öğrenilen bilgiden daha kolay geri getirilebilir, daha kalıcıdır ve genellenebilir özelliğe sahiptir. Dersteki bilginin anlamlı bir şekilde öğrenilebilmesi için, bilginin seçilmesi, örgütlenmesi ve bütünleştirilmesi gerekir. Bu amaçla öğrencilere verilecek öğrenme materyali öğrencinin; bilginin temel çerçevesini görmesine, önemli bilgiyi önemsizden ayırt etmesine, bilgiyi yeniden örgütlemesine, bütünleştirmesine olanak verecek şekilde düzenlenmelidir. Mantıksal olarak iyi organize edilmiş bilgi, iyi organize edilmemiş bilgiden daha kolay öğrenilir ve hatırlanır. Somut bilgi, öğrencinin daha kolay resmetmesini,imajlar oluşturmasını sağladığından, soyut bilgiden daha kolay ve doğru olarak anlamlandırılır ve hatırlanabilir. Resimler, tablolar, grafikler ve benzetimlerle somutlaştırılmalıdır.


Öğrenme ve öğretimin düzenlenmesiyle ilgili son yıllardaki araştırmalarda, bilişsel psikolojinin ağırlık taşıdığı görülmektedir. Bilişsel psikolojideki birçok gelişme, öğretimi düzenlemede önemli sonuçlar doğurmuştur.Ancak, davranışçı psikolojinin de öğretimi düzenlemedeki etkisi ağırlıklı bir şekilde sürmektedir. Gerek davranışçı, gerekse bilişsel psikoloji, öğretimin düzenlenmesi ve geliştirilmesi bakımından çok önemli, dikkate alınması gereken önerilerde bulunmaktadır. Her iki kuram grubu da öğrenmede öğrencinin aktif olması gerektiğini vurgulamakla birlikte, öğretim sırasında öğrencilere temel olarak farklı roller yüklemektedirler. Davranışçı açıdan bakıldığından öğrenci, öğretim sırasında düzenlenen uyarıcıya tepkide bulunur. Bu tepkiler,pekiştirme ve kademeli yaklaşma yoluyla istenen davranışa dönüştürülür. Diğer bir deyişle, davranışçılara göre öğrenme, öğretim sırasında verilen uyarıcılarla, pekiştirmeyle güçlenen ya da pekiştirilmemeyle zayıflayan öğrenci tepkileri arasındaki nedensel ilişkinin bir ürünü olarak görülmektedir. Programlı öğretim gibi davranışçı yaklaşımın öğretime uygulandığı modeller ürün temellidir.Diğer taraftan bilişsel yaklaşımda, öğrenme süreci ve bu süreçte ara değişken olarak öğrencinin rolü önemlidir.

Bilişsel yaklaşım öğrenmeyi kas seviyesinden zihin seviyesine çıkarmak amacındaydı. Bilişsel yaklaşımı savunanlar, insanlarda şartlanmanın öğrenmeyi açıklamakta yetersiz kaldığını belirtiyorlardı.Onlara göre yaşantıların sonunda, belirli tepkilerin kuvvetlenmesinden çok,hafızada çeşitli bilgi parçalarının teşkil ettiği bir bütün veya bir bilişsel yapı meydana geliyordu. Bu yapı öğrenme durumunda cereyan eden olayların kaydedilmesi,değerlendirilmesi ve organize edilip saklanmasıyla oluşuyordu. Organizma herhangi bir uyaran ile karşılaştığında bu kayıtlar gözden geçirilerek uygun bir tepki aranıyor, dolayısıyla verilen bu tepkiler bilişsel yapının bir fonksiyonu oluyordu. Yani öğrenci sadece çevreden gelen uyarıcılara karşı pekiştirilen tepkiyi gösteren kişi değil;aynı zamanda gelen bilgiyi kendisinde var olan bilişsel yapılara göre yeniden organize eden, anlamlandıran yeni bilişsel yapılar geliştiren kişidir. Birey kendi beklentileri, amaçları doğrultusunda çevredeki bilgiye dikkat etmekte, onu seçerek almakta, daha sonra kullanacağı bilgiyi kodlayarak uzun süreli belleğe dönüştürmektedir. Selam olsun karanlığa aydınlık yazanlara, geleceğin aydınlık insanlarını yaratanlara. 


MRT
16
EĞİTİLEBİLİR OLMAK CESARET İSTER

EĞİTİLEBİLİR OLMAK CESARET İSTER 

Okuduğum bir kitabın içinde beni en çok etkileyen cümlelerin altını çizerim. Yine bir kitaptan bir cümlenin altını çizmişim: 
Eğitilebilir olun!Eğitilebilir olmak hazır olmayı gerektiriyor. Kolay mıdır, eğitilebilir olmak.Hayır hiç de değil. Önce bunu istemek gerekiyor. Eğitilmeyi istemek, cesaret gerektirir! Çünkü bunu yürekten istediğinizde daha öğrenecek çok şey olduğunu baştan kabul etmişsiniz demektir. Eğer her şeyi bildiğinizi düşünüyorsanız ne acı. Öğrenecek bir şey kalmamışsa yani, ne kadar üzüntü verici bir durum değil mi? 
Bir kitap okuyan kişi;Herşeyi biliyorum sanırmış, iki kitap okuyan kişi ise;Bilmediğim şeyler var dermiş, üç kitap okuyan kişi ise Hiçbir şey bilmiyormuşum!dermiş. Siz hangi grupta yer alıyorsunuz?Danışmanlık istenmelidir. YARDIMA İHTİYACINIZ VARSA İSTEYİN. YOKSA KANITLAYIN!
Unutmayın; eğitilebilir olmaya söz verdiğinizde, her tarafta danışmanlar görürsünüz.Konuştuğunuz herkesin size bir katkıda bulunabileceğini bilmek güzel olmaz mıydı? O halde herkesin katkısından yararlanmayı bilmeliyiz.Peki tam da şimdi öğretmenlerimizden bahsetmenin sırası değil mi? Bize emek veren, bizi yetiştiren, okutan öğretmenlerimize teşekkür etmenin zamanı değil mi? Kendini geliştiren ve yaptığı işi büyük bir aşkla yapan, isimsiz kahramanlardan söz ettiğimi anlamışsınızdır. Bu kişinin sadece o ünvanı taşıdığı için değil,o ünvanı hakettiği için eli öpülmelidir.Eli öpülesi öğretmenlerin daha da çoğalması için çaba göstermek gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenlerimizin de kendilerini geliştirmeleri gerektiğini,mazeretlerin arkasına sığınmamaları gerektirdiğini, bir eğitimcinin en büyük görevinin öğrenici olmaktan geçtiğini,öğretme eylemini sanata dönüştürmenin farklı yollarının bulunması gerektiğini, bunun için de öğretmenlerimize görevler düştüğünü düşünürüm. Ne demiştik eğitilebilir olmak çaba ister, emek ister. Bu uğraşımız sırasında bize rehberlik eden herkese minnettarız.Öğrenme sürecinde ortaya çıkan sorunlar geldi aklıma şimdi. Çözümleri bulmak ta bizim işimiz.


Bir sorun ortaya çıktığında hemen en olumsuzunu düşünmek doğru mudur? Aslında karşılaştığımız her zorluk bize bir şeyler öğretir. Sorunları çöze çöze kendimizi daha iyi tanırız. Hemen olumsuz şeyler düşüneceğimize EVET SORUN VAR AMA BEN BUNU ÇÖZEBİLİRİM desek, diyebilsek nasıl olur? Olumlu tutum geliştirdiğimiz sürece sorunlara yaklaşımımız değişecek ve sorunları çözme hızımız daha da gelişecektir Haydi! Ayağa kalkalım. Sorunlardan daha büyük olduğumuzu kendimize ve çevremize gösterelim.Her çözdüğümüz problemde kendimize olan güvenimiz daha da artacak ve kendimizi daha da çok seveceğiz. Haydi! üzerimize gelen topları tutalım ve kaleye atalım. Haydi! Sorunların altında kaygıyla endişeyle kalacağımıza ayağa kalkalım. Kendimize başarısızlığın verdiği asık çehre yerine başarıdan sonraki gülümsenin daha bir yakıştığını söyleyelim. Mesele düşüp düşmediğinizde değil, bir daha ayağa kalkıp kalkamadığınızdadır. Haydi! ayağa kalkalım. Sözü uzattım galiba.Kurum öğretmenlerim başta olmak üzere tüm öğretmenlere saygılarımı sunuyorum. 
Yenilgilerinizden Ders Alarak Ayağa Kalkın ve Kazanın. 
Başarana dek deneyin.Bu sözü ne kadar çok duyuyorsunuz? Peki bu gerçekten ne demek? Pek çok başarılı insan, hedefledikleri başarıya ulaşana dek, birçok engelle karşılaşmıştır. Bu insanların başarılı olmalarının iki nedeni var.Birincisi, hedeflerine giden yolda yürümeye devam ettiler ve asla vazgeçmediler. Vazgeçmeyi düşündükleri birçok zaman oldu. Fakat, kazanlarının asla vazgeçmediklerini hatırladılar. Bir gün kazanacakları inancıyla yollarına devam ettiler. Vazgeçerseniz asla başarılı olamazsınız.İkinci olarak, önlerine çıkan engeller yada yenilgilerden bir şeyler öğrenmeye çalıştılar. Böylelikle aynı hatayı bir kez daha yapmadılar. Nasıl olurlarsa olsun, yenilgilerin sizi yolunuzdan alıkoymasına izin vermeyin. Her zaman, bu geçici engel yada yenilgiden neler öğrenebileceğinizi kendinize sorun. Daha sonra öğrendiklerinizi kullanarak yolunuza devam edin, böylelikle bir daha aynı hatayı yapmayacaksınız.Asıl hata, hatalarınızdan ders alamamak yada almamaktır. 


Hayat, bir öğrenme sürecidir.Yürümeyi öğrenmeye çalışırken, ne kadar çok düşmüşüzdür.Yürümeye çalışırken düştüğümüzde, vazgeçip bir daha yürümeye çalışmadığımızı bir düşünün. Şimdi, hala ellerimiz ve ayaklarımızla emekliyor olurduk. O zamanlar bir kez daha denemekten korkuyor muyduk? Bir bebeği izleyin, yürümek için ne kadar kararlı olduğunu göreceksiniz. Bebeklerden ne kadar çok şey öğrenebilirsiniz? Şüphesiz ki, birçok şey. Başarana dek deneyin. Unutmayın ki, hepimiz yenilgilerden ders alma konusunda deneyimliyiz. Hepimiz, tekrar ayağa kalkıp, yeniden deneme konusunda tecrübeliyiz.Artık bebek değiliz diye, bir kez daha denemekten vazgeçmek zorunda değiliz. Şimdi, daha fazlasını yapmaya çalışmanın tam zamanı, çünkü artık, şimdiye kadar yaptığımızdan daha fazlasını yapmamızı sağlayacak yeteneğe sahibiz. Hiçbir şeyin sizi engellemesine izin vermeyin!


Olumlu Bir Zihinsel Tutum Geliştirirken Fırsatlar Bulacaksınız Hedeflerine ulaşan birçok insanın, ortak bir noktası vardır.Bu kişiler kendilerini hedeflerine çoktan ulaşmış olarak görürler.Başarılı insanların, hedeflerine ulaşabilmeyi dilemek gibi bir tutumları yoktur,çünkü bu kişiler hedeflerine ulaşacaklarını bilirler. Başarılı insanlar, belki yerine, yapabilirim yada yapacağım diye düşünürler. Hedeflerini yazdıkları kağıdı sürekli olarak yanlarında taşırlar ve gün boyunca bu hedefleri okurlar.Bunu yapmak, hedeflerine ulaşmaya çalışırlarken,onlara neyi niye yaptıklarını hatırlatır. İşte bu nedenle, hedeflerinizin belirli olması gereklidir. Bir sonraki bölümde, hedeflerinizin neler olması gerektiğine nasıl karar vereceğinizi ve bunları nasıl belirli hale getireceğinizi anlatacağım. Eğer ulaşmak istediğinizi tam olarak bilmezseniz, nereye gideceğinizi de bilemezsiniz. Oysa nereye ulaşmak istediğinize dair kafanızda net bir fikir olduğunda, nereye gitmek istediğinizi tam olarak bilirsiniz.


Kafanızdan kendi kendinizi yenilgiye uğratan düşünceleri atmak için çok çaba sarf etmeniz gerecek. Bu düşüncelerin yerine, değerinizi ve başarma yeteneğinizi pekiştiren olumlu düşüncelere yer verin zihninizde. Bazı insanlar, olumsuz düşünmeye başladıklarında, kendilerine sürekli olarak başarılı olduklarını tekrarlarlar. Aynı durumda olduğunuzu fark ettiğinizde, siz de aynı şeyi yapmalısınız.Hayatın zorluklarını aşacağınız umuduyla.


MRT
16
OKULDA VE SINIFTA DİSİPLİN

OKULDA VE SINIFTA DİSİPLİN 

Genel anlamda disiplin kavramı, bir amaçla bir araya gelmiş insan grubunun düzen içinde yaşamasını sağlamak için seçilip konulmuş kuralları, hükümleri ve bunlara uyulması için alınan önlemleri ifade eder. Disiplin denilince daha çok sıkı katı kurallara dayalı düzen anlaşılmakta ve akla ceza gelmektedir. Oysa disiplin, sadece ceza vermekten ibaret bir iş olmayıp; olumsuz davranışların ortaya çıkmasını önlemek için tutarlı ve kararlı davranışlarda bulunmaktır. Kısaca disiplin, yapılan işlerin belli bir düzen içerisinde yürütülmesidir. 


Okulda ve sınıfta disiplinden, daha çok öğrenci davranışlarının öğretmenler tarafından kontrol edilmesi anlaşılır. Oysa öğrenciler, bir başkası tarafından kontrol edilmek yerine, kendi davranışlarını kontrol etmeyi öğrenirlerse disiplin, zaman içinde öğrenilebilecek ve içselleştirilebilecek bir alışkanlığa dönüşür. Öğrencilere kendi kendilerini kontrol etme, kendi davranışlarını denetleme ve kendilerini yönetme becerisi kazandırıldığında, öğretmenler zamanlarının çoğunu eğitim ve öğretime harcayabilirler. Okul ve sınıf disiplininin en önemli parçası, öğretmenlerin kendi disiplin anlayış ve uygulamalarıdır. Öğretmenler ve yöneticiler, öğrencilerinde görmek istedikleri davranışları, önce kendileri göstererek onlar için iyi bir rol modeli oluşturmalıdır. Okulun önemli işlevlerinden biri, öğrencinin kişilik gelişimini sağlamaktır. Bu durumda öğretmenin görevi, öğrencilerin sağlıklı seçimler ve tercihler yapmalarına yardım etmektir. Yani her öğrenciye, gerçekleştirmek istediği eylemi seçme, sonuçlarına katlanma ve sorumluluk üstlenme fırsatının sağlanmasıdır. Öğrencilerin her sorununa müdahale etmek yerine, kendi sorunlarını çözme konusunda destek verilirse, onların bağımsız iş görebilme ve yaratıcılık becerileri de geliştirilmiş olur. Kendine güvenen öğretmen, öğrenciye ceza vermekten çok, ona kendi davranışlarının sonuçlarını kabullenmesini öğretir. Öğretmene düşen görev, daha öğretim yılının başında, okul ve sınıf kurallarını öğrencilerine açıklamaktır. Hatta bu kurallar yazılı bir biçimde ilan edilerek öğrenci velilerine de gönderilebilir. Sınıf içi kuralların bir kısmı, öğrenci katılımı ile belirlenebilir, daha sonra da bu kurallara tüm sınıf üyelerinin uyması beklenir. Disiplin, uyulması gereken kurallar listesinden çok, amaçlı etkinlikler, uygun çevre, birlikte çalışma, kendi kendini kontrol gibi kavramları içerir. Amacını açık seçik olarak bilmeyen, etkinlik için uygun çevre bulamayan öğrencileri, yeterince başarılı olamadıklarında suçlamamak gerekir. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin bulunduğu çeşitli toplantılarda dile getirilen sorunlar içinde ilk sıralarda disiplin gelmekte; okulda ve sınıfta disiplin sağlamayı eğitimin bir aracı olarak değil, eğitimin amacı gibi algılayanlara rastlanmaktadır. Gözlemlerimize göre, disiplin sağlamak için önerilen yöntem ve teknikleri uygulamaktan çok, baskı yoluna gidilmektedir. Sınıfta disiplin, öğretmenin sınıf önünde duruşundan konuşmasının etkililiğine, ödevleri kontrol edişinden yazı tahtasını kullanma tarzına kadar pek çok husus sınıf yönetimini ve disiplinini etkilemektedir. Sınıfta disiplin problemi oluşturan istenmeyen davranışlar ve nedenlerine ilişkin olarak aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 
Sorun Olan Davranışlar; 
1- Sınıf içinde diğer öğrencileri rahatsız eden, sınıf etkinliklerini bozan, okulun ve öğretmenin beklenti ve kuralları ile ters düşen ya da sınıfta karışıklık yaratan geçici ilgisizlikler: Etrafa bakmak, ıslık çalmak, hayallere dalmak, sırayı dizleriyle kaldırmak gibi. 
2- Aşırı ders dışı davranışlar: Yüksek sesle konuşmak, kandırmak, aldatmak, kopya çekmek, birbirine not yollamak, dersle sürekli ilgilenmemek gibi. 
3- Öğretmenin dersi anlatmasını ve öğrencilerin çalışmalarını engelleyen durumlar: Sınıf kurallarına veya öğretmenin isteklerine uymamak, vurmak, sürekli gürültü yapmak, diğer öğrencilerle çatışmak, dikkat dağıtıcı sözler söylemek, fiziki saldırıda bulunmak, diğer öğrencilerin sınıf etkinliklerine katılmalarına engel olmak, sınıf malına zarar vermek vb. davranışlardır.Disiplin sorunlarını çözmenin yolu, istenmeyen davranışların nedenlerini tanımaktan geçer. İstenmeyen ve sorun olan davranışların nedenleri üç başlık altında toplanabilir:
A- Öğrencilerin kendilerinden kaynaklanan nedenler: Kendilerini sevgisiz ya da yetersiz görmeleri, bir grubun üyesi olma ihtiyaçları, kendilerini tutsakmış gibi hissetmeleri, okuldaki çalışmaları sıkıcı bulmaları. 
B- Evden kaynaklanan nedenler: Anne- baba ve çocuk arasındaki zayıf ilişkiler, ayrılık, terk etme, boşanma, kardeşler arasında rekabet ve düşmanlık.
C- Öğretmenlerden kaynaklanan nedenler: Derse zamanında başlamama, öğrencilere farklı davranma, ders araçlarını zamanında hazırlamama, sürekli öğüt verme disiplini bozar.
Disiplin Sorunlarını Önleyici Yöntemler
Öğrencilerin yapıcı bir etkinlikle uğraşmaları, uygunsuz davranışlarda bulunma ihtimallerini azaltacaktır. Sınıf yönetiminin etkisi, aşağıdaki kontrol yöntemleriyle ortaya çıkar:
1- Planlı Çalışmak: Çalışma planıyla sınıf içinde oluşacak karmaşa önlenebilir ve öğretmen zamanı daha etkili kullanabilir. Ders materyalleri zamanında sağlanır; öğretme-öğrenme sürecinde öğrencilerin neyi, nasıl, ne zaman, ne kadar yapacakları belli olur. 
2-Akıcı Etkinlik: Sınıfa girer girmez tepegözle bir matematik problemi yansıtan bir öğretmen, öğrencilere susun, derse başlıyoruz gibi uyarılarda bulunmak zorunda kalmaz. Kesintisiz etkinlik akışı sağlanabilmesi için, öğretim sırasında canlılığı korumak, fazla hızlı adımlarla gitmemek ya da sunumu yavaşlatmamak, direktif ve bilgileri açık bir şekilde sunmak, projeler üzerinde çalışırken neler yapılacağını söylemek, tahtaya yazmak ya da yansıtmak gibi yollar izlenebilir.
3-Tutarlılık: Öğrenci göstermesi istenilen davranışlar konusunda öğretmenin tutarlı olduğunu bilirse, öğretmenin iyi disiplin sağlama şansı daha fazla olur. Öğrencilerin konuşma ve gezinme gibi kuralı bozmalarına bazen aldırmıyor, bazen izin vermiyorsa, bu durum öğretmenin tutarsızlığını gösterecektir.
4- Öğretmen Kontrolü: Sınıfta neler olduğunun farkında olmak, önlemek için oldukça önemlidir. Dikkatli bir öğretmen, yardıma ihtiyacı olan öğrencileri fark edip onlara yardım eder ve onları yönlendirerek istenmeyen durumların ortaya çıkmasını engeller. Öğretmen öğrencileri kontrol ederken, aynı zamanda onların ne derece ilerlediklerini de öğrenir.
5- Kurallar Belirlemek: Sınıf içinde istenmeyen davranışları önleyici en önemli önlem kurallar oluşturmaktır. Öğrenciler kurallara ihtiyaç duyarlar ve neyin, neden beklendiğini bilmek isterler. Kuralları kaldırmaya çalışan öğretmenler karışıklık ve dağınıklık gibi sorunlarla karşılaşırlar. Kurallar önceden oluşturulursa ve gerekli durumlarda öğrencilere hatırlatılırsa, istenmeyen davranışlar azalır. Uzun ve sık öğütler vermek, kendilerini suçlu hissetmelerine, kızgınlık ve düşmanlık duymalarına neden olabileceği için, bundan kaçınmak gerekir.


Disiplin, çocuk eğitiminin kritik bir parçasıdır. Disiplinin alaka alanı ise davranışı etken bir biçimde ele almaktır; bu nedenle disiplin çocuğun psikolojisinde ve çocuk gelişiminde kritik rol oynar. Okul ve sınıf disiplininin en önemli parçası, eğitimcilerin kendi disiplin anlayış ve uygulamalarıdır. Öğretmenler ve yöneticiler, öğrencilerinde görmek istedikleri davranışları, önce kendileri göstererek onlar için iyi bir rol modeli oluşturmalıdır. Okulun önemli işlevlerinden biri, öğrencinin kişilik gelişimini sağlamaktır. Bu durumda öğretmenin görevi, öğrencilerin sağlıklı seçimler ve tercihler yapmalarına yardım etmektir. Yani her öğrenciye, gerçekleştirmek istediği eylemi seçme, sonuçlarına katlanma ve sorumluluk üstlenme fırsatının sağlanmasıdır. Öğrencilerin her sorununa müdahale etmek yerine, kendi sorunlarını çözme konusunda destek verilirse, onların bağımsız iş görebilme ve yaratıcılık becerileri de geliştirilmiş olur. Kendine güvenen öğretmen, öğrenciye ceza vermekten çok, ona kendi davranışlarının sonuçlarını kabullenmesini öğretir.


MRT
16
OKUL YÖNTİCİLERİ,LİDERLİK VE DEĞİŞİM

OKUL YÖNTİCİLERİ,LİDERLİK VE DEĞİŞİM 

Kaliteyi artırma ve hizmetleri yaygınlaştırmaya dönük artan talepler beraberinde yeni okul yöneticiliğini öne çıkarmıştır. Okul yöneticileri artık okul liderleri olmak ve daha fazla inisiyatif almak zorundadırlar.Sistem,onlara bu yeterlilikleri kazandıracak mesleki gelişme ve yetişme olanakları sunmalı,onların hata yapmaya dayalı öğrenmelerini bir dereceye kadar hoş karşılamalıdır.Okul yöneticilerinin değişimi anlayabilmeleri ve yönetebilmeleri gerekmektedir.Etkili değişimi yakalayabilmeleri için de dönüşümcü liderliğin aktif rolüne uyum sağlamaları gerekmektedir.Okul yöneticisi,çalışanlarını motive etmeli,destekleyici bir kültür yaratmalı,ortak grup vizyonu geliştirmeli, etkin eğitim programları geliştirmeli,olumlu bir öğrenme çevresi oluşturmalı,yüksek performansa özendirmeli ve sonuçlardan öncelikle sorumlu biri olarak insan kaynaklarını en etkili biçimde kullanabilmelidir.Çok kültürlü bir yapıda hiyerarşik karar alma yerine, okul yöneticilerinin, çeşitli birey ve gruplara danışarak fikir birliğine ulaşmaları beklenmektedir.Stratejik planlama ve bireyin kendi değişimine ilişkin gündemi hazırlama kapasitesi önemli hale gelmiştir. Böylesine yüksek değişim hızının yaşandığı bir ortamda okul yöneticiliği hem zor hem de karmaşık bir uğraştır.Okul yöneticisi, değişime direnme yerine, yeni durumla gelen fırsatları görerek,koşulların gerektirdiği değişim ve yenileşmeyi kolaylaştırmalıdır. Bilgiyi yönetme,sezgiyi kullanma,ikna etme ve sürekli öğrenme becerilerine sahip olmak okul yöneticisinin diğer önemli özellikleri arasında yer almaktadır.Okul yöneticisinin imajı 1980lerden bu yana kapı bekçisi olmaktan, öğretim lideri” olmaya doğru değişim göstermiştir. Yöneticilik artık otorite ve güç kullanmaktan çok, disiplinli çalışmak ve sorumluluk üstlenme mesleğidir. Bugün eğitimde gelinen nokta bize tepkisel değil, sezgisel davranmanın önemini kavratmıştır. Problem ortaya çıkıp, bütün sonuçlarını gösterdikten sonra değil, daha meydana gelmeden çeşitli belirtilerden onun gelişini kestirebilmek önemli hale gelmiştir. Okul yöneticisi, hareketli bir çevre ve yüksek değişim ortamında, amaçları kontrol edebilen, güçlü sezgiye sahip olan kişi olarak öne çıkmalıdır.Yeni süreçte okul yöneticilerinden,çalışanlarını belli hedefler doğrultusunda harekete geçirmeleri beklenmektedir.Liderliğin ön koşullarından biri, insanları heyecanlandıracak ortak ve paylaşılan bir vizyon etrafında toplamak ve bu vizyonu hayata geçirebilecek stratejileri geliştirmektir.Artık okul yöneticisinin rollerinin, dar anlamda belli yeniliklerin uygulanmasını etkilemekten, okulda değişmeye liderlik etmeye doğru değiştiği görülmektedir.Bu,bir anlamda yönetim ve liderliğin farkıdır. Liderlik, misyon, güç işe odaklanma;yönetim ise planları desenleyip gerçekleştirmek, işleri yaptırmak ve insanlarla etkili biçimde çalışmaktır. Liderlik, bir vizyonu aktarma,ortak sahipliği başarma ve gelişimci planlama ile ilgilenirken; yönetici,kaynak sorunları ile ilgilenir ve eşgüdümlü çalışma için çaba harcar.Değişim sürecinde okul liderleri, vizyon geliştirme ve bunu herkesle paylaşma görev ve sorumluluğu üstlenecektir. Vizyonun en değerli yararlarından biri bir mıknatıs gibi hareket etmesidir;o,insanları çeker ve bir araya getirir.Vizyon, gelecekte ulaşmayı çok istediğimiz bir durumun,varmak istediğimiz noktanın resmidir.Vizyon, birlikte geleceğin resmini çizmek ve resmin birlikte çizildiğini hissettirmektir. O güçlü bir gelecek duygusudur.Bugünün olanaklarını aşarken,aynı zamanda bugünü yarına bağlayan entelektüel bir köprü,geçmişi haklı çıkarmak için değil,geleceğe bakmak için oluşturulan bir temeldir.Vizyon sahibi liderlerin birlikte çalışmayı olanaklı kılan kapsamlı bir davranış repertuarına sahip olduklarını; bu liderlerin,temel konulara odaklanarak, etkili iletişim kurarak, değişime uyum sağlayarak,kendilerine ve başka insanlara dönük saygılarını geliştirerek ve makul ve ölçülü riskler alarak okul vizyonunun gerçekleşmesini sağlayan bir çevre yarattıklarını ileri sürmektedir. 

 


MRT
16
ÖZGÜVEN NE DEMEKTİR?

ÖZGÜVEN NE DEMEKTİR? 
Özgüven bir çocuğun kendisine yönelik iyi duygular geliştirmesi sonucu kendisini iyi hissetmesi demektir. Başka bir değişle kendisi olmaktan memnun olması ve bunun sonucu kendisi ve çevresiyle barışık olması demektir.Çocuk nasıl bir ortamda kendisini değerli hisseder ve özgüveni olur? Çocuğunuz kendisini değerli hissetmesinde rol oynayan etkenler.Daha ilk yaşlardan, çocukların kendilerine yönelik iyi duygular geliştirmeleri, hayatlarındaki önemli insanlar (anne-baba, öğretmen ve diğer büyükleri, ilerleyen yaşlarda arkadaşları) tarafından nasıl değerlendirildiklerine bağlıdır.Büyükleri tarafından sevgi gören, gereksinim duyduğunda beklediği yakınlık ve ilgiyi bulan, fikirlerine değer verilen ve önemsenen,göven duyulan ve sorumluluklar verilen,iyi yaptığı şeyler için övülen, gurur duyulan, yaptıklarında hataya yer verilen ve olduğu gibi kabul edilen çocuğun kendisine özgüveni olur.Buna karşılık sevildiğini, önemsendiğini hissetmeyen, beklediği yakınlık ve ilgiyi göremeyen, sürekli eleştirilen ve olduğu gibi kabul edilmeyen çocuk kendisini değerli hissetmez ve özgüveni olmaz. Kendisini değerli görmeyen (özgüveni olmayan) çocuk yaşadığı aile, çevre, okul ve toplum içinde problemlere sebep olur.
Çocukların özgüvenlerini sağlamak için yapılacak şeyler 
1 . Var olmalarının sizin için ne kadar önemli olduğunu onlara hissettirin.Onlara olan sevginizin başarı ya da başarısızlıklarına bağlı olmadığını, var olmalarının sizin için ne kadar önemli olduğunu ve ne olursa olsun onları daima seveceğinizi söyleyin. 
2 . Kendilerine olan özgüvenlerinde sarsıntı gördüğünüz an harekete geçin.Unutmayın kendine özgüven duymak kendini beğenmişlik ya da kibirlilik demek değildir.Özgüven sadece olduğu gibi kabul edilmiş olmanın verdiği kendini rahat, iyi ve güvenlik içinde hissetmekdir. Başarısı ile şımaran, kibirli davranışlar gösteren çocuğun kendisine olan özgüveni yok ya da düşük demektir. 
3 . Çocuğunuzun gerçek özgüveni sağlamasında yardımcı olun.Çocuğunuzun zayıf yanlarını görmezlikten gelmeyin, dürüst olun, ama onları eleştirmeyin.Çocuklar kendilerindeki eksiklikleri ve kusurları kabullenmelidir. Bunun yanı sıra iyi ve kuvvetli oldukları yanları ile gurur duyabilmelidirler. 
4-Çocuğunuza kendisine has yeteneklerini ortaya çıkartmasında yardımcı olun,çocuklar birbirlerinden farklıdır. Her çocuğun farklı özellikleri ve yetenekleri vardır. Hepsinin başarılı olduğu alanlar değişiktir. Çocuklarınıza kendi ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda faaliyetlere katılma imkanı sağlayarak onların araştırmaları ve yeni şeyler keşfetmeleri için destekleyin. Böylece kendilerinde var olan yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlayarak kendilerine göven duymalarını sağlamış olursunuz. 
5-Yaptıkları ve ilgilendikleri şeylerin sizin için ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösterin.Katıldıkları faaliyetleri ve ilgilendikleri şeyleri sorun, okulda katıldıkları faaliyetlerin gösterilerine gidin. İlgilendiği şeylerle ilgili okuduğunuz bir yazı ya da resmi onunla paylaşın. 
6-Evinizde herkesin birbirine güveneceği bir ortam oluşturun.Duygularını, düşüncelerini, sevgisini, başarı ya da başarısızlıklarını, hayal kırıklıklarını aile fertleriyle rahatca paylaşabilen çocuklar özgüvenli olurlar."Söylediğin kadar da kötü değilmiş" ya da "Geçer canım merak etme" şeklinde cevap verme yerine,onların duygu ve düşüncelerini ciddiye alın. 
7-Çocuğunuza kendi davranışlarınızla örnek olduğunuzu unutmayın.Çocuklarınıza, onlarda görmek istemediğiniz davranışlarda bulunmayın. Unutmayın çocuklar size sizin onlara davrandığınız gibi davranacaklardır. Sinirlenip onlara bağırdığınızda, kızınca bağırmanın normal olduğu mesajını verirsiniz. 
8-Beklentileriniz çocuğunuzun seviyesinde olsun, onu aşacak beklentilerden kaçının.Her çocuğun farklı yapabilme kapasitesi ve seviyesi vardır. Çocuğunuzun birşeyi yapamayacağını bildiğiniz halde bunu ondan bekleyip sonunda hayal kırıklığı yaratmayın. Ulaşabilecekleri hedefler amaçlayıp başarılı olmalarını sağlayın. 
9-Çocuklarınıza sorumluluklar verin kendisine güvenilip sorumluluk verilen çocuklar kendilerini yararlı ve önemli hissederler. 
10-Sadece çok özel yetenek ya da başarılarına değil herşeyine değer verdiğinizi ve taktir ettiğinizi belirtin.Küçük bile olsa yaptığı güzel birşey ya da davranışı için onu övün ve bunun ne kadar önemli olduğunu belirtin. 
11-Ne yaparlarsa yapsınlar onları bağışlayın ve sevgi ile emniyette olduklarını hissettirin.Çocuklarınızı disiplin edin ama bunu hiç bir zaman sinirle ve katı kurallarla yapmayın. Onları disiplin etmeniz katı kurallarla katı cezalar verme şeklinde olmasın. Çocuklar adaletsiz davrandığınızda bunu çok iyi bilirler. Onların güvenini sarsmayın. 
12-Birlikte vakit geçirin.Ortak yapacağınız faaliyetler bulup birlikte zaman geçirin. 
13-Onların özgüvenlerini sağlayacak sözlerde bulunun "Yardımların çok işime yaradı, teşekkür ederim" ya da " Bak bu aklıma gelmemişti bu konudaki fikrini çok beğendim" gibi sözlerle onların katkılarına değer verdiğinizi gösterin. 
14-Çocuğunuzla ilgili problemleri onu suçlamadan ya da onun karekterini eleştirmeden tartışın.Çocuklar kendileri ile ilgili problemlerde kendilerine saldırılıp eleştirilmeden konuşulduğunda bu problemi çözmek için çaba sarfederler. Onun karakterine değil yaptığı şeye hitap ederek konuşun.Önemli olan geçmişte ne olduğu değil şimdi ne yaptığınız! Birçoğumuzun, sahip olduğumuz potansiyeli kullanamamasının başlıca nedenlerinden birisi, çok değerli zamanımızı geçmişte ne olduğunu düşünerek geçirmemiz. Şu anda yaşamakta olduğumuz anları, artık üzerinde bir şey yapamayacağımız şeyleri düşünerek geçiriyoruz.
Geçmişte olanların iyi yada kötü, yararlı yada zararlı olması önemli değil, bu olanları değiştirmek için şimdi yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Geçmişte olanlarla yapabileceğiniz en iyi şey, her birinden bir şeyler öğrenebileceğinizi anlamanızdır. Böylece, geçmişte yaşadıklarınızı, bugün daha iyi kararlar vermek ve daha doğru hareket etmek için kullanabilir ve böylece hedefleriniz ve hayallerinize doğru ilerleyebilirsiniz. Geçmişteki hatalarınız ve deneyimlerinizden ders almazsanız, bu sefer daha da kötü sonuçlara yol açabilecek bu şeyleri büyük olasılıkla tekrar yaparsınız.Size zararı en çok dokunacak şeylerden birisi, ders almadığınız için geçmişteki hatanızı tekrarlamaktır.Tabii ki hata yapacaksınız. İnsan, hata yaparak öğrenir ve olgunlaşır. Unutmayın ki, Thomas Edison, ampulü keşfetmeden önce 10.000'den fazla denemede bulunmuştur. Edison, ders aldığı sürece hata yapabileceğini biliyordu. Edison yaptığı hatalardan ders almayıp, bir şeyler öğrenmeyip, ilk yaptığı birkaç hatayı 10.000 kez tekrarlasaydı, bugün ne durumda olacağımızı düşünebiliyor musunuz?
Büyük ihtimalle hala kandil yada mum kullanıyor olacaktık, değil mi?

Size vermek istediğim asıl mesaj şu:

1. Geçmiş, geçmişte kalmıştır ve bir daha geri dönmemek üzere gitmiştir, geçmiş için, sadece sizin değil, hiç kimsenin yapabileceği bir şey yoktur.
2. Şimdiki yaşamınızı değiştirebilecek tek şey, yaptıklarınızdır. Bu yüzden, size geçmişte yaşadıklarınızı incelemenizi, her birinden bir şeyler öğrenip, gerekli dersleri çıkarmanızı ve gelecek hayallerinizi yaratmak için bugün harekete geçip, yeni bir şeyler yapmanızı öneriyorum.Biliyorum, söylemek, yapmaktan kolay. Belki şöyle diyorsunuz kendinize, "Geçmişte bana yaptıklarını unutmam mümkün değil." Nasıl hissettiğinizi anlıyorum. Fakat biliyor musunuz ki? 
Geçmişin başınızı hala bu kadar çok ağrıtmasının en önemli nedenlerinden birisi, onun hakkında çok düşünmeniz.Görüyorsunuz ya, bir şey üzerinde ne kadar çok yoğunlaşırsanız o şeyi yaşarsınız. Sürekli istemediğiniz şeyler üzerinde yoğunlaşıyorsanız, istemediğiniz şeyler başınıza gelecektir. İstediğinizi elde etmek için atacağınız ilk adım, yapıcı olmak ve çok istediğiniz şeyler üzerine yoğunlaşmak. Bunları yaparak kısa zamanda, istediklerinizin büyük bölümüne ulaşacaksınız.Gerçekten hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, şu görüşü benimseyin
"Önemli Olan Geçmişte Ne Olduğu Değil, 
Şimdi Ne Yaptığınız!" Hayatınıza, size güç veren bu yeni görüş ile bir kez bakmaya başladığınızda, eğer bunu daha önceden yapmadıysanız, hayatınızdaki çok olumlu, hatta önemli ve ciddi değişiklikleri hemen fark edeceksiniz. etkili görüşü öğrendikten ve hayatımda kullanmaya başladıktan sonra, hemen daha mutlu ve daha tatmin edici bir hayat yaşamaya başladım. Çünkü, herhangi bir nedenle olmuş olaylara sinirlenmek yerine, her bir olaydan bir şeyler öğrenip, dersler çıkarabileceğimi kabul ettim ve arzuladığım geleceği oluşturmak için bu olaylardan öğrendiklerimi kullandım.Siz de aynısı kesinlikle yapabilirsiniz!
İçten sevgilerimle,

Sizinle Tony Robbins'in şu sözünü paylaşmak istiyorum:"Bugün anlıyorum ki, geçmişteki tüm başarısızlık ve kızgınlıklarım, şimdi yaşamaktan hoşlandığım yeni yaşam düzeyimi oluşturan bakış açımın temelini oluşturmuşlar." Sevgili anne - babalar, geçmişte ve şimdi yaşadığınız zorluklar, gelecekteki başarınızın temelleridir. Bu yüzden, geçmişte olanlara kızmak ve öfkelenmek yerine, hedefleriniz ve hayallerinize ulaşmanıza yardım etmesi için bu yaşadıklarınızdan bir şeyler öğrenmenin bir yolunu bulun.Hoşça kalın.


Anasayfa Birgo Nedir? Nasıl Birgo'larım? Kullanıcı Sözleşmesi Blog Yardım Bize Ulaşın