Birgo

HAZ
29
İSLAMDA İLKLER   İslâmda ilk bayrak, Huneyn muharebesinde kullanıldı. Bu bayrağı, Peygamber efendimiz kendisi yaptı. Rengi siyahtı.


- Resûlullah efendimizin ilk sancak verdiği zât, amcası Hazret-i Hamza'dır. Sancağın rengi beyazdı.


- Kur'ân-ı kerîme ilk defa Mushaf ismini veren Hazret-i Ebû Bekir'dir.


- Emîr-ül Müminîn diye ilk önce isimlendirilen ve ilk kadı yani hâkim, Hazret-i Ömer'dir.


- İslâmda 75 sene kadılık yapan Şüreyh bin Hâris Kindî'dir. Hazret-i Ömer onu ilk defa Kûfe'de kadı yaptı.


- İlk defa sabun yapan ve cinlere ilk hamamı yaptıran Süleyman aleyhisselâm'dır.


- İlk ata binen İsmail aleyhisselâmdır.


- İlk zırh yapıp giyen Dâvûd aleyhisselâmdır.


- Semânın ve yıldızların inceliklerinden ilk bahseden İdris aleyhisselâmdır.


- İlk nahv kitabını Hazret-i Ali'nin emriyle Hazret-i Ebül-Esved Düelî yazmıştır.


- Hadis ilmine dair ilk eser yazan Mâlik bin Enes hazretleridir. Bu eserin ismi Muvattâ'dır.


- Usûl-i fıkıha dâir ilk eseri yazan İmâm-ı Şâfiî hazretleridir. Eserin ismi Risâle'dir.


- İlk îmân eden mümin, Hazret-i Hatice'dir.

- İlk Müslüman olan çocuk, Hazret-i Ali'dir.

- İlk İslâm'a gelen köle, Zeyd bin Harise'dir
.
- Müslümanların ilk karargâhı, Dâr-ül Erkâm'dır.

- İlk kılıç çeken mücahit, Zübeyr bin Avvam'dır.

- Düşmana ilk ok atan sahabî, Sa'd bin Ebî Vakkâs'dır.

- İlk hac emrini Hazret-i Ebû Bekir vermiştir.

- Harem-i şerîfte ilk açıkta namaz kılan, Hazret-i Ömer'dir.

- İdamından önce 2 rekât namaz kılan, Hubeyb bin Adiy'dir.

- Medine'de ilk vefât eden mümin, Bakî Kabristanına ilk defin olunan ve kabrinin başına ilk mezar taşı dikilen, Osman bin Maz'ûn'dur.

- İlk tabut, Zeynep bint-i Cahş için yapıldı.

- İlk Medrese, Suffe'dir. (Mescid-i Nebi'nin yanındaki sundurma)

- İslâm'da ilk selâm veren, Ebû Zer-i Gıfârî'dir.

- Medine-i Münevvere'de ilk ezânı, Bilâl-i Habeşî okudu.

- İlk düzenli orduyu kuran, ilk tâlimi, ilk askerî eğitimi yaptıran, Hazret-i Ömer'dir.

- İlk para bastıran, gümrük vergisi alan, nüfus sayımını yaptıran ve hicrî takvimi uygulayan, Hazret-i Ömer'dir.

- Vilâyetlere ilk resmî kadı yollayan ve sınır karakolu kurduran, Hazret-i Ömer'dir.

- Çocukların eğitimi için ilk defa tedrisat programı yapan Hazret-i Ömer'dir.

- Mushaf-ı şerîfi ilk çoğaltıp dağıtan Hazret-i Osman'dır.

- İlk kadın şehit, Hazret-i Sümeyye'dir.

- İlk erkek şehit, Hazret-i Yâsir'dir.

- İlk İslâm valisi, Yemen Valisi Bâzân'dır.

- İlk İslâm Kadısı, Necran bölgesine Hazret-i Ali'dir.

- Kur'ân-ı Kerîmin yanlış okunmasını engelleyen işaretleri koyan, Haccâc
bin Yûsuf'tur.

- Kur'ân-ı Kerîm'e ilk noktalama işaretleri koyan, Yahya bin Ya'mer'dir.

- İlk düzenli posta teşkilatı, Hazret-i Muâviye zamanında kurulmuştur.

- İlk minare, Hazret-i Muâviye devrinde Amr bin As'ın yaptırdığı Fustat
(Kahire) şehrinde'dir.

- İlk mihrap, Hazret-i Muâviye devrinde Şam Emevî Câmii'nde yapıldı.

- İlk kütüphâne, Hazret-i Muâviye devrinde yapıldı.

- İlk kütüphâne memuru, Hâlid bin Yezîd'dir.

- Filistin'e tayin edilen ilk kadı, Ubade bin Sâmid'dir.

- İlk kitap yazan Müslüman, İbni Cüreyc'dir.

- Kıraat ilmi üzerine ilk kitap yazan, Basra'da Hârun bin Mûsâ el-Âver'dir.

- İlk İslâm tarihçisi, İbni İshâk'tır.

- İlk İslâm tarihi yazan, Ebû Müsel Eş'arî'dir.

- İlk devletler hukuku kitabı, İmâm-ı Muhammed'in Siyer-i Kebîr'idir.
Bunu Serahsî şerh etti.

- Mekke-i Mükerreme'de ilk ezânı Habib bin Abdürrahman okudu.

- İlk Câmi, Kuba Mescidi'dir.

- İlk Cumâ namazı, Kuba Mescidi'nde kılındı.

- Müslümanların ilk başşehri, Medine-i Münevvere'dir.

- İlk seriyye emîri, ilk defa “Emîr-ül müminin” diye hitap edilen ve ilk
ganimet alan kumandan, Abdullah bin Cahş'dır.

- İlk gazâ, Bedir Gazâsı'dir.

- Bedir'de ilk şehit, Mihca'dır.

- Uhud'da ilk şehit, Abdullah bin Amr'dır.

- İlk vakıf, Peygamber Efendimizin kendi mülkü olan 7 hurmalıktır.

- Habeşistan'a ve Medine'ye zevcesiyle ilk hicret eden sahâbi, Ebû
Seleme'dir.

- İlk yazılı antlaşma, Hicrî 1. yılda Yahudilerle yapıldı.

- Valiler için konulan ilk ücret, Mekke valisi Attâb bin Esyed'e Resûlullah
Efendimiz tarafından verildi.

- Komutanlara ilk toprak, Peygamber Efendimiz tarafından Temim-i Dârî
Radıyallahü anha verildi.

- Kâbe'ye karşı ilk namaz, vahiy üzerine Mescid-i Kıbleteyn'de kılındı.

- İlk türbe, Hücre-i Saâdet, sonra Bakî kabristanında ezvâc-ı tâhirât'ın
kabirleri üzerine yapıldı.

- Resûlullahın ilk halîfesi, Hazret-i Ebû Bekir'dir.

- Hazret-i Ebû Bekir'e ilk biat eden, Hazret-i Ömer'dir.

- Kur'ân-ı Kerîmi mushaf hâlinde ilk toplayan Hazret-i Ebû B

Yorumlar alınıyor...
Arşiv
Anasayfa Birgo Nedir? Nasıl Birgo'larım? Kullanıcı Sözleşmesi Blog Yardım Bize Ulaşın