Birgo

HAZ
25
HAVAS İLMİNE ACİZANE AÇIKLAMA Havas ilmi Kur'an ilimlerinin en bereketlilerindendir.
Bu uçsuz bucaksız bir Okyanusu andıran muazzam ilmin konusu, Kur'an'ı Azıymüşşandaki Sure'i şerife ve Ayet'i kerimelerin özellik ve etkileri, Allah'u Teala'nın güzel isimlerinin zikrolunmasındaki, bazı Azimet, Vird ve Duaların kıraatinde oluşan faydaları açıklamaktır.


Yine Vefk, Hatem ve muhtelif geometrik şekillerden meydana gelmiş Tılsımlar Havas ilminin alanına girmektedir.
Havas ilmi Sahabe ve Tabiin döneminden beri İslam toplumunda büyük itibar görmüş, İslam büyükleri bu ilme gereken önemi vermiş ve bu sahada sayısız kıymetli eserler kaleme almışlardır. Bu ilme dair ilk kitap te'lif eden kişinin Hz. Ali(k.v) olduğu nakledilmektedir. O'nun Celcelutiyye adlı ünlü kasidesi içinde binlerce faydayı barındırıyor olması yanında ümmet içinde Havassa dair yazılan ilk eserdir. Yine Tabiin ulemasından Kelbi Hz. Havasla uğraşan büyükler arasında adı ilk akla gelenlerdendir.
Müslüman halkın maddi-manevi dertlerine çare olan bu mubarek ilim sonraki yüzyıllarda büyük gelişme göstermiş, usul ve kaideleri oluşturulmuş ve dalları tedvin edilmiştir. Bugün Dünya kütüphanelerini dolduran çoğu elyazması ve nadir binlerce eser, bu sözümüzün en bariz şahididir.


Özellikle İmam'ı Muhammed Ğazali, İmam'ı Ahmed Buni ve İmam'ı Abdullah Yafii gibi büyük alimler ve Şeyh'i Ekber Muhyiddin ibni Arabi Hz. Gibi sufiler bu sahaya eğilmiş, Havas ilmi taliblerinin gönüllerini tenvir etmişlerdir. Osmanlı döneminde diğer tüm ulum'i islamiyye gibi Havas ilmide revaçtaydı. Bu dönemde yaşayan Havas ulemasına örnek olarak Firdevsi, Hikmet baba, Şah simavi, Muhammed Reşid el Gürci el Hanefi, Muhammed Riza ve Ebubekir Nusret efendi sayılabilir.
Osmanlının son döneminde yaşamış olan Seyyid Süleyman Hüseyni'nin derlediği Kenzü'l Havas adlı eser Bu ilimle uğraşanların ilk başvuru kaynağı durumundadır.


Son olarak ifade edelimki Havas ilmi diğerleri gibi ulum'i Kur'aniyedendir. Bu ilmin uleması Allah ve Resulü(s.a.v) nün rizasına sarılmış, Kur'an ve sünnet dairesinden dışarı çıkmamışlardır. Zaten çoğu Mutasavvıf, Hadis ve Fıkıh alimidirler. Örnek olarak İbni'l Hacc Tilmisani'l Mağribi Hz. Anılabilir. Bu mubarek zat Maliki mezhebi Fakih ve Muhaddislerinden olması yanında Evliyaullahın büyüklerindendir. Şümusü'l Envar adlı eseri pek kıymetli bir cevherdir. Yine bu meyanda büyük Muhaddis, Camiu'l Fevaid adlı 15 Hadis kaynağını bünyesinde barındıran eserin müellifi İmam Muhammed b. Süleyman Rudani hazretlerini zikretmeden geçemeyeceğiz. Bu büyük alimin Nucum, Vefklar, Remil ve Havassa olan vukufiyetini biyografisini derleyen müdekkikler bildirmişlerdir.

Sözün özü bu ilim Evliyaullahın mesleği, büyüklerin izahatlarıdır. Kaynağı Salih ve Veli zatların tavsiye ve tecrübeleridir. Bu hususlara işaret eden Hadis'i şerifler ve Sahabeden, Tabiinden, Seleften yapılan gelen rivayetler bile vardır.
Havassa aşina olan kişiler yüzyıllardır mezkur reçete ve tavsiyeleri kullanarak Müslümanların imdatına yetişmiş, maddi-manevi sıkıntı ve problemlerine derman olmuşlardır. Tıbbın tedavi edemediği çeşitli hastalıkları Lutf'u İlahi ile şifayab etmiş, dargınları barıştırmış, Cinlere ve Büyüye maruz kalanları Allahımızın inayetiyle kurtarmışlardır ve kurtarmaktadırlar.


HAZ
25
Havas,cifir ve vefk kitapları Bu kitaplar arayıpta bulamayanlara veya öğrenmek isteyenlere temin edilir...
Osmanlıcalar;

1-Samur hindi-181 sayfa

2-Esmaül Hüsna Havvası ve Şifalı bitkiler-203 sayfa

3-Hayatül Hayvan (ansiklopedik boy)-787 sayfa

4-İlmi cifir-i Muhiyyiddin Arabi-517 sayfa

5-Kenzül Sıhhatı Ebdaniye-594 sayfa

6-Şumusul Envar ve Kunuzzul Esrar-ı kebir(Ansiklopedik boy)-649 sayfa

7-Havvasül Esrar-975 sayfa

8-Nusretül Cunud Ahdetül Şuhud-240 sayfa

9-Davetname-i Firdevsi-178 sayfa

10-Külliyatı Havas-136 sayfa

11-Havvasul KUR'AN-I Azim-170 sayfa

12-Esrarı Huruf-74 sayfa

13-Miftahul esrar (2 cilt)-400 sayfa

14-Havvası Şifa-143 sayfa

15-Nusret Efendi Risalesi-50 sayfa

16-Ahvali Define-120 sayfa

17-Havvası Kebir-650 sayfa

18-Kitabı Seyyid HAlid İbrahim Eyyubi-42 sayfa

19-ilmi havas-235
Arapçalar;

1-Teshirül mülükul can-128

2-Kenzüz zehep-64

3-Teshirül mülükül can -2,,160

4-Teshirül şeytan-160

5-Şemsul maarif-576

6-Havvası Kübra-322

7-Sihrül acaib fi celbi habib (3 cilt)-472

8-Ğayetül Hekim-128

9-İlmi cifir-i İmam Ali k.v.-517

10-Kenzi medfun-357

11-Tezkeretül Davut antaki ( 2cilt)-314

12-Kitabul Fevaid-106

13-Cevahirül Ahyar fi hazanül sırrül esrar-385

14-Mücerrebatı İmam deyrebi-130

15-İnayetül Rabbaniye Fi müşahadeti ervahı Ruhaniye-77

16-Kitabı Mercan-64

17-Miftahul kunuz ve keşfi rumuz-64

18-Eddurdi nazımi fi Havvasül KUR'AN-I Azim-128

19-Menbau Usulil Hikmet-370

20-Sihri Harut ve Marut ( 3 cilt)-350

21-Uyunel haik ve İlmi simya-48


HAZ
25
GİZLİ İLİMLER... Biz bu ilme 8-9 yıl önce adım attık.ALLAH a şükür doğru hocalarımızla karşılaştık ve onların terbiyesi,bilgisiyle yetişip el aldık.Bu ilimde elbette söylememe gerek yok çok şarlatanlar mevcuttur.KUR'AN okumayı bilmez,Osmanlıca bilmez,Daha ebced hesabını bilmeden kendini havasçı ilan eder.Bir vefk verseniz düzenleyemez ve çözemez.Neyse herkesin günahı kendine.Ben burada bu ilimde kişilere lazım olacak;bilgileri,kitapları,mürekkepleri vereceğim.Elbetteki cüzi ücret karşılığında.Zaten araştıranlar zamanla bilgimden ve doğruluğumdan emin olacaklar inşallah.
EKM
20
adres

gizlimerkez@mynet.com


EKM
20
GİZLİ İLİMLER KİTAPLARI (HAVAS,CİFİR,REMİL)

Osmanlıcalar;

1-Samur hindi-181 sayfa

2-Esmaül Hüsna Havvası ve Şifalı bitkiler-203 sayfa

3-Hayatül Hayvan (ansiklopedik boy)-787 sayfa

4-İlmi cifir-i Muhiyyiddin Arabi-517 sayfa

5-Kenzül Sıhhatı Ebdaniye-594 sayfa

6-Şumusul Envar ve Kunuzzul Esrar-ı kebir(Ansiklopedik boy)-649 sayfa

7-Havvasül Esrar-975 sayfa

8-Nusretül Cunud Ahdetül Şuhud-240 sayfa

9-Davetname-i Firdevsi-178 sayfa

10-Külliyatı Havas-136 sayfa

11-Havvasul KUR'AN-I Azim-170 sayfa

12-Esrarı Huruf-74 sayfa

13-Miftahul esrar (2 cilt)-400 sayfa

14-Havvası Şifa-143 sayfa

15-Nusret Efendi Risalesi-50 sayfa

16-Ahvali Define-120 sayfa

17-Havvası Kebir-650 sayfa

18-Kitabı Seyyid HAlid İbrahim Eyyubi-42 sayfa

19-ilmi havas-235

 

Arapçalar;

1-Teshirül mülükul can-128

2-Kenzüz zehep-64

3-Teshirül mülükül can -2,,160

4-Teshirül şeytan-160

5-Şemsul maarif-576

6-Havvası Kübra-322

7-Sihrül acaib fi celbi habib (3 cilt)-472

8-Ğayetül Hekim-128

9-İlmi cifir-i İmam Ali k.v.-517

10-Kenzi medfun-357

11-Tezkeretül Davut antaki ( 2cilt)-314

12-Kitabul Fevaid-106

13-Cevahirül Ahyar fi hazanül sırrül esrar-385

14-Mücerrebatı İmam deyrebi-130

15-İnayetül Rabbaniye Fi müşahadeti ervahı Ruhaniye-77

16-Kitabı Mercan-64

17-Miftahul kunuz ve keşfi rumuz-64

18-Eddurdi nazımi fi Havvasül KUR'AN-I Azim-128

19-Menbau Usulil Hikmet-370

20-Sihri Harut ve Marut ( 3 cilt)-350

21-Uyunel haik ve İlmi simya-48

 

Farsçalar; 1-Tılsımatı Tamtam-ı Hindi-236 2-Esrarı Kasımi1-232 3-Esrarı Kasımi2-164 4-Külliyatı Mecmuatı Daveti Kebir-384   VE isimsiz olarakta 150 den fazla havas kitabı mevcuttur
Arşiv
Anasayfa Birgo Nedir? Nasıl Birgo'larım? Kullanıcı Sözleşmesi Blog Yardım Bize Ulaşın