Birgo

EKM
22
Türkiye Bayrağı

Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti anayasanın 3. maddesine göre, "şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır."

Konu başlıkları

1 Tarihi //

Tarihi

image

Bayrak sözcüğünün aslı, "batrak"tır. Batıraktan yani batırmaktan gelir. Eski Türkler'de toprağa saplanan, "batırılan" mızrağın üzerine hanedanlığı temsil eden renklerde kumaşlar, ipler vb. asılırdı. Mızrağın ucuna da altın veya değerli madenlerden kurt başı gibi kağanlık alameti takılırdı. "Toprağa batırılan mızrak" anlamındaki bayrak sözcüğü, zamanla " dalgalanan milli simge" ye kaymıştır.

Osmanlı Devleti'nden önceki Türk devletlerinde kullanılan bayrak renk ve sembolleri hakkında yeterli bir bilgi yoktur.Türk Bayrağı'nı ilk olarak Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mes'üd tarafından Osman Bey'e gönderilen ak renkli sancak olarak görürüz.15. yüzyıldan sonra al bayrak, Yavuz Sultan Selim dönemindeki Çaldıran Savaşı'nda ise yeşil bayrak kullanılmaya başlanmıştır.Türk Bayrağı'na en yakın şekil ise III. Selim döneminde rastlanır.Bu bayrakta hilal ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. Yıldızın beş köşeli halinde kullanılması ise 1842 yılında Abdülmecit dönemine denk gelir.Saltanatın kaldırılması üzerine 29 Mayıs 1936 tarihinde çıkartılan 2994 sayili kanunla Türk Bayrağı'nın şekli ve ölçüleri kesin bir şekilde tesbit edilmiştir.28 Temmuz 1937 tarihli 27175 sayili Türk Bayrağı nizamnamesi kararnamesi ile de Türk Bayrağı'nın kullanılışı düzenlenmiştir.

Sembol ve Manası

image Bu maddenin veya maddenin bir bölümünün referansları veya kaynakları belirtilmemiştir.
Uygun şekilde referanslarını veya kaynaklarını belirterek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.

Türkiye bayrağının sembolik anlamı için pekçok teori ileri sürülmüştür.

 • Bir görüşe göre, Türk Bayrağındaki hilal "İslamiyeti"; yıldız ise "Türklüğü" temsil eder. Kırmızı renk ise toprağa karışan "kan"ı temsil etmektedir.
 • Başka bir görüşe göre, Ay-yıldız Orta Asya'dan gelen "Türklüğü", kırmızı zemin ise "vatanı" temsil etmektedir.
 • Başka bir görüşe göre; Osmanlı devleti bayrağının değiştirilmiş bir versiyonudur.
 • Başka bir görüşe göre; yarım ay "yenilenme" yi, yıldız "Türklüğü" temsil etmektedir.
 • Başka bir görüşe göre savaşta ölen askerden oluşan kan gölünden ay ve yıldızın gösterilişidir.
 • Başka bir görüşe göre yıldız "demokrasi" eşitlik ve özgürlüğü, hilal "İslam"ı simgeler.

Türk Bayrağı ve Ölçüleri

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun, 25 Ocak 1985 tarih ve 85/9034 nolu "Türk Bayrağı Tüzüğü" kararının 4. maddesinde, bayrağın boyutları şöyle belirlenmiştir:

Bayrağın standartları:

Madde 4 - Bayrak, aşağıda gösterilen standartlara göre yapılır: (Ek:1)

image image 1. Kosova Savaşı sırasında Kosova'dan gökyüzü görünümünün, olası bir kan çukuru üzerindeki yansıması ve Türk Bayrağı ile karşılaştırılması
 1. Bayrağın boyu, eninin bir buçuk katıdır,
 2. Ay ve yıldızın meydana getirilmesi için çizilen çemberlerin merkezleri eksen üzerinde bulunur.
 3. Ay, iç ve dış çemberlerinin birbirini kesmesinden meydana gelir,
 4. Ayın dış çemberinin çapı, Bayrak eninin yarısına eşittir, merkezi,uçkurluğun iç kenarından Bayrak eninin yarısına eşit uzaklıktadır,
 5. Ayın iç çemberinin çapı, Bayrak eninin onda dördüne eşittir, merkezi, dış çember merkezinden uçuş yönüne doğru Bayrak eninin 0.0625 katı uzaklıktadır,
 6. Ayın ağzı uçuş yönüne bakar,
 7. Yıldız, çapı Bayrak eninin dörtte birine eşit olan ve beş eşit parçaya bölündüğü farz edilen bir çemberin bölüşme noktaları birer atlanarak meydana getirilir. Yasada, yıldızın uçlarından biri, Bayrak ekseniyle ayın iki ucundan geçtiği farz edilen çizginin kesiştikleri noktada çizilmiştir. Bu nokta ile iç çemberin uzaklığı için yasada verilen rakam, eğer yasadaki şekil doğru ise, yanlıştır. Ancak, yasadaki şekle uygun Bayrak çizmek için bu rakamın verilmesi de gereksizdir.

Kanuna göre, Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

 

Türk Bayrağının Ölçüleri

image image Bayrağın şekli ve yapımı

Kısaltma Ölçü Oran G Genişlik 18 G A Dış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi 9 G B Ayın dış dairesinin kutru (çapı) 9 G C Ayın iç ve dış merkezleri arası 1,125 G D Ayın iç dairesinin kutru (çapı) 7,2 G E Yıldız dairesinin, ayın iç dairesinden olan mesafesi
Yasada E değeri 1/3 G (yaklaşık 267/800 G) olarak verilmiştir. Eğer yasada çizilen Bayraktaki yıldız dairesinin hilalin uçlarından geçen doğruya teğet olduğu varsayılırsa, E değeri trigonometri kullanarak 279/800 G olarak hesaplanabilir. Bu varsayımda E değeri bilinmeden de Bayrak çizilebilir. Aradaki fark E için yaklaşık yüzde 1,5 G değerine karşılık gelir. Bu fark küçük olmakla birlikte sonuçtaki görünüşler farklıdır. Çeşitli kaynaklarda ve uygulamada görülen Bayrakların çok büyük çoğunluğu yasada çizilmiş olan şekildedir. 6 G F Yıldız dairesinin kutru (çapı) 4,5 G L Boy 27 G M Uçkurluk genişliği 3/5 G Not: Bayrak genişliği ne olursa olsun (G) emsali değişmez

Türk Bayrağı ile ilgili söylenceler

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Türk Bayrağı'nın Tarihi

Bir söylenceye göre, 1. Kosova Savaşı sonrasında savaşta ölen Türk askerlerin kanının bir göl gibi toplanması sonucunda, Ay ve Yıldız'ın bu göl üzerinde yansıması ile oluştuğu kabul edilmektedir. Yapılan tüm varsayımlar arasında, 1. Kosova Savaşı'nın sebep olması en büyük ihtimallerden biridir.Çünkü bu savaşın akşamında gökyüzünde Jüpiter ve Ay yan yana nadir anlarından birini yaşamıştır.

1. Kosova Savaşı tarihi (28 Temmuz 1389), ve Kosova koordinatlarında (Lat: 43.41 , Long: 25.65) gökyüzündeki gezegenlerin konumu incelendiğinde Ay ve Yıldız'ın aslında Ay ve Jüpiter olabileceği ortaya çıkar.

Eğer ki bu yansımayı, olası bir kan gölü üzerinde düşünürsek de; bize Türk Bayrağı'nın şu anki hali gözükür. Bunun için o tarihte ve koordinatta gece yarısı saatlerindeki gökyüzü görüntüsünü, ayı arkanıza alarak kan çukuru üzerindeki yansımayı izlemek isterseniz karşımıza aşağıdaki resimdeki gibi bir görüntü çıkar, ve Türk Bayrağı ile arasında müthiş bir benzerlik vardır.

Jüpiter'in köşeleri Jüpiter'in gözükebilen 4 ay'ının da etrafında kısmen parlaması (basit bir teleskopla gözükebilir, ancak çıplak gözle en iyi ihtimal Jüpiter'e yakın bir parıltı gözükür); büyük bir ihtimal Jüpiter'i köşeli bir yıldıza benzetilmesini sağlamıştır. Lâkin, Güneş'in herhangi bir gezegen üzerindeki yansımasının Dünya'daki insanlar tarafından parlak bir yıldıza benzetilerek de izlenebilir. Uranüs gezegeni de, bu süre içerisinde Jüpiter'e olan yakınlığı (her ne kadar çıplak gözle gözükmesi çok zor olsa da, küçük bir parıltı olarak gözükebilir); Jüpiter etrafında farkedilebilir 5 köşe gözükmesine sebebiyet verir.

1. Kosova Savaşı sırasındaki, Kosova'da gökyüzündeki görüntüye ulaşmak için örnek resimlerde Stellarium isimli ücretsiz planetarium programı kullanılmıştır. Planetarium programımızı 1. Kosova Savaşı tarihine (28 Temmuz 1389), ve Kosova koordinatlarına (Lat: 43.41 , Long: 25.65) alırsak ; gökyüzündeki Ay ve Yıldız'ın aslında Ay ve Jüpiter olduğu ortaya çıkar.

Ay-Jüpiter Buluşması ile İlgili Gösterimler [değiştir]

image image 1. Kosova Savaşı sırasında Kosova'dan gökyüzü görünümü - Akşam saatleri image image 1. Kosova Savaşı sırasında Kosova'dan gökyüzü görünümü - Gece saatleri image image 1. Kosova Savaşı sırasında Kosova'dan gökyüzü görünümü - Geceyarısı saatleri image image 1. Kosova Savaşı sırasında Kosova'dan gökyüzü görünümünün, olası bir kan çukuru üzerindeki yansıması ve Türk Bayrağı ile karşılaştırılması

Türk bayrakları

Vikipedi, özgür ansiklopedi

(Türk bayrakları sayfasından yönlendirildi) Bu konu ile ilgili ansiklopedik bilgi için Türk bayrakları maddesine bakınız.

Maddeler

Bu kategoride 15 madde var.

*

A

D

G

K

N

T

Ö

Resimler

Bu kategoride 4 dosya var.

image Altınordu Devleti.g...
2.855 bayt image Doğu Türkistan Bay...
4.595 bayt image Flag of Uzbekistan.s...
1.830 bayt image T.C. Bayrağı (kıl...
21.566 bayt

Türkiye Arması

Vikipedi, özgür ansiklopedi

(Türkiye Amblemi sayfasından yönlendirildi) image image İlk Türkiye Arması image image Türkiye Arması

Türkiye Arması, Türkiye Cumhuriyeti'nin gayriresmî armasıdır. Türkiye resmî arması olmayan birkaç devletten biridir. Ancak kırmızı bir oval içerisine Türk Bayrağı'ndaki ay yıldız ve Türkiye Cumhuriyeti yazısı yerleştirilerek oluşturulmuş simge pek çok devlet kurumu tarafından arma yerine kullanılmaktadır.

1925'te Maarif Vekaleti, devlet armasını belirlemek için bir yarışma düzenlemiş, sonucunda Namık İsmail Bey'in arması birinci olmuştur. Bu armanın özelliği Türklerin simgesi olarak kabul edilen bozkurt figürünün bulunmasıdır. Bu arma daha sonradan kullanımdan kaldırılmıştır.

 

Ay Yıldız

Vikipedi, özgür ansiklopedi

image image Ay yıldız simgeli Türkiye Cumhuriyeti bayrağı

Ay Yıldız, Hilâl halindeki ay ile güneş veya yıldız işareti, Türk bayrağı da dahil olmak üzere birçok Müslüman ülkenin bayrağında yer alan yaygın bir semboldür.

Selçuklu ve Osmanlı devrinde hilâl ile güneş veya yıldız işareti hakkında araştırmalar mevcuttur. Ancak bu işaretlerin kökeni çoğunlukla astral ikonografi bakımından zengin olan Yakındoğu'da aranmıştır. Hâlbuki Türk kültürünün doğduğu İç Asya çevresinde, proto-Türk olarak kabul edilen milletlerin ve Türklerin gök ibadeti kozmolojisi içinde yer alan astral ikonografi de aynı derecede zengin ve köklüdür. Astral simgeler, piktogram ve tamga şekline kadar gelişmiştir; hatta Kök Türk yazısında fonogram olarak görünürler. [1]

Bugün kullanılan ay yıldıza benzeyen ve gökte gün ile ayın kavuşumunu temsil eden bir motif, MÖ 1. binyılda, proto-Türk olarak bilinen Chouların (MÖ 1028-281) baş bayrağında görülüyordu. Gündüz ve gece, aralıksız devam eden parlaklığın simgesi olan astral motifler, o devirden beri daima proto-Türk, Türk ve akraba milletlerin simgeleri arasında yer almış ve astral tanrıların alameti olmalarının dışında, devlet başkanlarının ve önemli şahısların da alameti olmuşlardır.[2]

Konu başlıkları

[gizle] //

Bayrağında ay yıldız olan ülkeler

image

Türkiye

 

image Türkmenistan

 

image Özbekistan

 

image Azerbaycan bayrağı

 

image

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı

 

image Cezayir

 

image Tunus

 

image Komor Adaları

 

image Malezya

 

image Moritanya bayrağı

 

image Pakistan

 

image Maldivler

 

image

Singapur

 

image

Hırvatistan

 

 

Eski devletler ve bölgeler

image Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti bayrağı (1918 - 1920

 

image Doğu Türkistan bayrağı (1932 - 1934), bu bayrak aynı zamanda Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi tarafından da kullanılmaktadır ancak Çin tarafından kullanımı yasaklanmıştır.

 

image İngiliz mandası altındaki Mısır bayrağı (1882 - 1922)

 

image Mısır Krallığı bayrağı (1922 - 1952)

 

image Kaddafi'den önceki Libya bayrağı (1951 - 1969)

 

image Hatay Cumhuriyeti Bayrağı(1938 - 1939)

 

image Hiva Bayrağı (1917 - 1920)

 

Ulusları temsil eden bayraklar

image Türkmeneli Bayrağı

 

image Ummül-Kayveyn Bayrağı

 

image Aceh Bayrağı(kullanımda)

 

Bayrak

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Git ve: kullan, ara image image Türk bayrağı image image Değişik ülkelerin bayrakları

Bayrak, bir ülkeyi veya kurumu temsil eden renkli kumaş. Genellikle uzun bir sopa veya direğin ucunda salınırlar. Her ülkenin bağımsızlığını simgeleyen bir bayrağı vardır.

Bayrak sözcüğünün aslı, "batrak"tır. Batıraktan yani batırmaktan gelir. Eski Türkler'de toprağa saptanan, "batırılan" mızrağın üzerine hanedanlığı temsil eden renklerde kumaşlar, ipler vb. asılırdı. Mızrağın ucuna da altın veya değerli madenlerden kurt başı gibi kağanlık alameti takılırdı. "Toprağa batırılan mızrak" anlamındaki bayrak sözcüğü, zamanla "dalgalanan milli simge" ye kaymıştır.

Bayraklar ilk yıllarda sadece sinyalleşmek için kullanılmıştır. Ülkelerin kendilerine bayrak belirlemesi ise, savaşlarda tarafların bir birlerini ayırt edebilmeleri için, Orta Çağ başlarında ortaya çıkan bir olgudur. Kristof Kolomb zamanında, her geminin hangi ülkeye bağlı olduğunu gösterir bir bayrak taşıması zorunlu tutulmuştur ve bunun sonucunda, günümüzdeki bayrak sistemi ortaya çıkmıştır.

Farklı bir tanım yapmak gerekirse; Bir ülkenin zümrenin grup kurum veya kuruluşun ,ya da genel olarak ortak bir amaç için bir araya gelmiş bir topluluğun kendini ifade etmek amacıyla belirli bir yöntemle kendilerini ifade etmek amacıyla ortaya çıkmış bir semboldür.

Ayrıca bakınız

bayrak bir ülkenin bağımsızlığını bütünlüğünü birliğini konu eden semboller ve renklerden oluşan çeşitli sabit ölçekli olan semboldür bayrak sadece ülkeleri temsil etmez

Ülke bayrakları : ülkeleri temsil eden bayraklara ülke bayrakları denir en önemli ve kutsal bayrak tipidir. Özel bayraklar :belli bir grubu zümreyi temsil eden bayraklardır , bayrakların en önemli özellikler semboller ve renklerin üstünde bir logo mantığıyla kullanılmalarıdır. Gönder bayrakları: göndere çekilen bayrak tipine gönder bayrakları denir.

Bayrak : Bir ülkenin ,bir grubun ,bir zümrenin ,belli bir kurum ya da kuruluşun , kendi düzenini ve karakterini belirleyen ,renkleri ve amblemleri dikkatlice seçilen ,bir anlamı olan ölçüleri sabit veya belirli bir ölçekle çizilmiş bir semboldür.Kumaş dokuma vb çeşitleri bulunmaktadır

1. makam (masa ) bayrakları : Makam bayrakları gönder bayraklarına nazaran daha kü&cc


Yorumlar alınıyor...
Arşiv
Anasayfa Birgo Nedir? Nasıl Birgo'larım? Kullanıcı Sözleşmesi Blog Yardım Bize Ulaşın